Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelmi Szabályzat

A Telekom Fórum működését három szabályzat írja le, mindhármat az Első és további lépések témakörben találod.

Ezek közül a Használati alapelveket - illetve azon keresztül a másik kettőt is - a regisztráció során el kell fogadnod.

 

Telekom Fórum Adatvédelmi tájékoztató

 

Telekom Fórum Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő” vagy „Társaság”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataiknak a Telekom fórumon (kozosseg.telekom.hu oldalon) történő kezelésével kapcsolatban.

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44)

2. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei:

dr. Puskás Attila (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55; telefon: 06 (1) 458-0561; email: DPO@telekom.hu)

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrációhoz kötelező adatok:

- megjelenített név,

- email cím (nem nyilvános),

- jelszó (nem nyilvános)

(önkéntesen megadható adatok: kereszt- és vezetéknév)

az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Regisztráció, profil létrehozása, szolgáltatás igénybevétele

A hozzájárulás visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti.

A regisztráció során megadott adatok bármikor módosíthatók.

- Regisztráció dátuma      - Utolsó bejelentkezés 

- Csoport              

- Másodlagos csoportok

- Rang

- Posztok száma   

- Témák, bejegyzések kérdések és válaszok száma      

- Elfogadott megoldások száma

 - Válaszok és kérdések értékelésének (le-, illetve felszavazások) száma

- Privát üzenetek száma

- Összes bejelentkezés száma 

 - IP címek

- Címkék száma

az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az oldal üzemeltetése, adminisztráció, a fórumközösség kezelése

A hozzájárulás visszavonásáig

A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti.

- email cím

Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Fórumhírlevél küldése

A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

- Mito Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-893067; székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 23. V. em. 4.; email cím: adatvedelem@mito.hu. A Mito Europe Kft. az alábbi tevékenységet végzi: a Telekom fórum üzemeltetése, hosztolása, fejlesztése

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)   az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)   az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d)   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)    a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)   az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)   észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)   megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintettek a jogaikat a forum@telekom.hu címen gyakorolhatják, beleértve a regisztráció törlését is. A regisztráció törlésére irányuló kérés esetén az Adatkezelő az adatok teljes körét törli. Az Adatkezelő csak abban az esetben jogosult az Érintett kérésének eleget tenni, amennyiben az Érintett kérése alapján egyértelműen azonosítható, hogy mely felhasználó adatairól van szó, ezért az Érintettnek minden esetben abból a felhasználói fiókból (emailcím) kell a kérést elküldenie, amelyiket a regisztrációhoz megadott.

6. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55; telefon: 06 (1) 458-0561; email: DPO@telekom.hu).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

7. Adatbiztonság, technikai információk:

A Társaság a Telekom fórum honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó (anonim), automatikusan keletkező információkat használ fel átmenetileg. A sütikre vonatkozó információk elérhetők a Felhasználási feltételekben.

A privát üzenetek tartalma az adminisztrátorok számára sem látható.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Társaság kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes, a Telekom fórum felhasználási feltételeinek 5. pontjában részletezett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Telekom Fórum, Könyves Kálmán krt. 36., Budapest, Budapest, 1097

Third Parties

Google Analitika
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
IPS Spam szolgáltatás
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA 2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Új...